10 FEB

Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar!
Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere kan du søke hele året.

Stiftelsen er en betydelig eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjon Sparebanken Jevnaker Lunner Nittedal, Gran Sparebank og Ringerikes Sparebank.

Opprettelsen av sparebankstiftelser sikrer at den kapital som er opparbeidet i Gran Sparebank gjennom mer enn 155 år, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen.

Kapitalen til Sparebankstiftelsen Gran vil fra starten hovedsakelig bestå av egenkapitalbevis i Sparebank 1 Ringerike og har en samlet verdi på over 500 mill. kroner.

Formål, visjoner og verdier

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen formål skal videre være å gi bidrag til allmennyttige formål. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen til tidligere Gran Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen understøtte SpareBank 1 Ringerike Hadeland i bankens videreføring av sparebanktradisjoner. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med nevnte forhold og sparebankloven.

Stiftelsen skal:

 • Bidra til et langsiktig og stabilt eierskap i SparBank 1 Ringerike Hadeland.
 • Utøve en forsvarlig kapitalforvaltning av de midler som stiftelsen besitter.
 • Videreføre sparebanktradisjonene ved å bidra positivt i lokalsamfunnet til økt frivillig engasjement og dugnadsvilje gjennom gaver til allmennyttige formål.

Historie

Representantskapet i Ringerikes Sparebank og forstanderskapene i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner har i møter den 17. desember 2009 besluttet at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene slås sammen til en ny bank under navnet Sparebank 1 Ringerike Hadeland.

Sammenslutningen ble gjennomført ved at bokført grunnfondskapital i Ringerikes Sparebank ble konvertert til eierandelskapital samtidig som virksomheten i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner ble overtatt av og videreføres i den sammensluttede sparebanken - ”Sparebank 1 Ringerike Hadeland”.

Samtidig med etableringen av Sparebank 1 Ringerike Hadeland ble det opprettet sparebankstiftelser som ble tilført egenkapitalbevis i den sammensluttede sparebanken. De sparebankstiftelser som ble opprettet var Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

SpareBankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i Sparebank 1 Ringerike Hadeland og disponere utbytte til allmennyttige formål.

Eierskap

De tre stiftelsene fikk overført egenkapitalbevis (EKB) i den nye banken SpareBank 1 Ringerike Hadeland (SpB1RH) tilsvarende en samlet eierandel på 96,4 %. For Sparebankstiftelsen Gran utgjorde dette 25% . I tillegg fikk Sparebankstiftelsen Gran utbetalt et kontantbeløp stort MNOK 45.

Stiftelsene gjennomførte i april 2011 et samlet nedsalg til markedet av totalt 3,7 mill EKB til kurs kr.124,- eller totalt 456 mill.kr. For Sparebankstiftelsen Gran utgjorde dette 86 mill.kr i likvider som skal forvaltes i tillegg til overskudd etter mottatt utbytte og utbetalte gaver.

Etter nedsalget utgjør eierandelen i banken 20%.

Eierstategi

 • Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.
 • Klare forventninger til økonomisk forsvarlig drift og utbytte.
 • Utvikle et godt operasjonelt samarbeid som kan bidra til verdiøkning hos begge parter.
 • Utøve styringsrett gjennom representasjon i styrende organer.
 • Ha en langsiktig eierandel på minimum 18 % i banken.

Årsrapporter

Her kan du laste ned våre årsrapporter i PDF-format.

Last ned årsrapport for 2017Last ned årsrapport for 2016Last ned årsrapport for 2015Last ned årsrapport for 2014Last ned årsrapport for 2013Last ned årsrapport for 2012Last ned årsrapport for 2011Last ned årsrapport for 2010

Virksomhets­styring

Etiske regler

Sparebankstiftelsens arbeid skal utøves slik at omverdenen til enhver tid har tillit. Søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver tid ha tillit til vår profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet, og gjelder for medlemmer av styrende organer og ansatte i Sparebankstiftelsen Gran.

Sparebankstiftelsen Gran er en uavhengig stiftelse med en langsiktig målsetting om å bidra til å gi vårt lokalsamfunn en positiv utvikling. Et slikt utgangspunkt tilsier at stiftelsen på sine ulike arbeidsområder ikke bare skal forholde seg til lover og regler, men i etiske sammenhenger også være med å utvikle best praksis.

De etiske regler gjelder for all virksomhet, også innenfor eierstrategi, forvaltnings-/investeringsstrategi og gavepolicy.

Styrende organer

Styrende organer i Sparebankstiftelsen Gran.

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende 10 medlemmer:

 • Kasper Andersen, Gran (Leder)
 • Jørn Haagensen, Brandbu
 • Solveig Torgersen Grinder, Gran
 • Anne Hagen Grimsrud, Brandbu
 • Gunnar Skiaker, Gran
 • Lars Inge Næss, Gran
 • Helge Sæthre, Gran
 • Anette Brørby Bergsrud, Gran
 • Kari Anne Jønnes, Brandbu
 • Håkon Forfod Sønneland, Gran
 • Kjersti Tysland, Jaren (Varamedlem)
 • Øyvind Ludvigsen, Brandbu (Varamedlem)

Valgkomité

 • Kasper Andresen, Gran (Leder)
 • Helge Sæthre, Gran
 • Kari Anne Jønnes, Brandbu

Styre

Generalforsamlingen velger stiftelsens styre som består av følgende fire medlemmer og et varamedlem:

 • Finn Martinsen, Gran (Leder)
 • Kjell Eddie Wang, Gran
 • Tore Berg, Gran
 • Hege Marie Blaker, Gran
 • Marit Kleppe Egge, Brandbu (Varamedlem)

Administrasjon

 • Jørn Prestkvern, Gran (Daglig leder)

Forvaltnings- og / investeringsstrategi

I tillegg til eierposten i SpareBank 1 Ringerike Hadeland har Stiftelsen frigjorte midler fra spredningssalget i banken (omløpsporteføljen). Det er forvaltningen av omløpsporteføljen som inngår i selskapets finansstrategi.

Styrets ambisjon er å forvalte den samlede kapitalen til stiftelsen slik at de årlige forpliktelsene kan ivaretas uten at realverdien reduseres. Stiftelsens omløpsportefølje skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn sikkerheten og mulighetene til å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Last ned vår forvaltningsstrategi (PDF)

Aktueltarkiv